วันราชภัฏ 14 กุมพันธ์ 2566

วันที่ 14/02/2023 เวลา 11:24:46 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มี พิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานชั้น 1 อาคารภมูิราชภัฏ