ปรัชญา

เป็นสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษามุ่งผลิตบุคลากรด้านสุขภาพตามมาตรฐานสากลที่โดดเด่นด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักจัดการ สร้างงานด้วยความรู้คู่คุณธรรม พร้อมบริการด้วยความเอื้ออาทร

2. บูรณาการพันธกิจด้านการสอน การวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. มุ่งพัฒนาการบริการวิชาการให้ครอบคลุมทั้งการแพทย์ การพยาบาล การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเพื่อบรรลุตามพันธกิจขององค์กร

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง