คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จาการอนุมัติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใ โดยให้เป็นส่วนงานภายในชองมหาวิทยาลัย

รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ณัทกวี พรหมดิเรก ศิริรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีให้รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 และด้วยความมุ่งมั่นของคณบดีที่จะจัดตั้งแหล่งผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนที่มีคุณภาพ พร้อมรับใช้สังคมและแผ่นดิน จึงได้จัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตขึ้น พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ และหลักสูตรได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และจะนำเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตให้สภาการพยาบาลพิจารณาในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

ปีการศึกษา 2566 เดือนกรกฎาคม จะเปิดรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 จำนวน 80 คน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบึงกะโล่ ซึ่งมีอาคารเรียนที่เพียบพร้อม ภูมิทัศน์ที่สวยงาม