อัตลักษณ์บัณฑิต

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งจะมียุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิต คือ
1. High Quality of Management
2. High Quality of Education
3. High Quality of Production