วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27/07/2022 เวลา 14:23:12 น.

27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดึ เป็นประธานในพิธี ประกอบไป ด้วยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ แผ่นดิน พร้อมกับกระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่าน ระบบ 200m ออนไลน์ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติยศยิ่งมงกฎไทย ชั้นที่ , ประถมาภรณ์มงกุฎไทยได้แก่ ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ และ ผศ.ดร.พิมผกา ธรรมสิทธิ์ ณ มณฑล พิธี และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา 28 กรกฎาคม เพื่อเป็นการแสดง ความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ เป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบ ด้วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์